Børne- og straffeattester

Som ungdomsorganisation skal CISV leve op til en række krav til dansk lovgivning, heriblandt krav om indhentning af børneattester.

CISV Danmark kræver som en del af vores fokus på Risk Management at indhente børne- og straffeattester fra vores medlemmer og frivillige i forbindelse med afholdelsen af vores programmer og arrangementer.

Ansvar
Det er det nationale Risk Management-udvalg og kontoret, der er ansvarlige for, at de relevante dokumenter indhentes af CISV Danmark. Herefter står kontoret for den videre administration.

NB: Hvis en lokalforening modtager kommunal støtte kan den opleve, at kommunen kræver en underskrift på, at dette arbejde bliver gjort og loven overholdt. Dette kan man trygt gøre, hvis man følger kravene som de er angivet her på siden.

Hvem skal CISV Danmark indhente attester på?
Nedenfor følger en forklaring for, hvilke aktive frivillige der skal godkende Politiets udlevering af børne- og straffeattester til CISV Danmark.

CISV Danmark indhenter attester på alle, der beskæftiger sig med børn/unge under 15 år, uanset beskæftigelsens omfang eller varighed. En børneattest skal sikre, at de voksne, der fungerer som frivillige, ikke er straffet for overgreb på børn.

Børneattester

Pligten omfatter også familiemedlemmer over 15 år eller andre over 15 år med en relation til den frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år.

Det betyder, at vi i CISV Danmark skal indhente børneattester på

  • alle medlemmer, der potentielt kan komme i spil som hjælper i forbindelse med CISV Danmarks – herunder lokalforeningernes – aktiviteter
  • alle på 15 år og derover i værtsfamilier, hvor der er børn/unge under 15 år på besøg – herunder også ved overnatninger med delegationer i forbindelse med forberedelsesmøder til camps
  • alle ledere, stabe, JC’s, SC'ere samt alle deltagere på 15 år eller derover på alle programmer/nationale aktiviteter
  • alle bestyrelsesmedlemmer i lokalforeninger, udvalg, Hovedbestyrelse og Daglig Ledelse
  • alle, der indgår i taskforces mm. og indgår i relationer med børn under 15 år.

Såfremt en familie ikke ønsker at aflevere en børneattest for de pågældende personer over 15 år, er det ikke muligt at fungere som værtsfamilie, hverken for egne børns delegationer eller andre delegationer.

Børneattesten indhentes hvert andet år per medlem i løbet af første kvartal.

BEMÆRK: Det er i praksis sjældent, at alle aftaler for det pågældende år er indgået i løbet af første kvartal (fx værtsfamilier og øvrige hjælperopgaver i forbindelse med camps). I praksis indhenter vi derfor børneattester på alle medlemmer én gang hvert andet år. Vi henviser til bekendtgørelse om lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.

Vi modtager og opbevarer attester i CISV Danmarks e-Boks, og vi sletter alle indhentede attester ved udgangen af 1. kvartal to år efter indhentelse.

Straffeattester

I CISV Danmark indhentes straffeattester på alle med en "rolle", dvs. alle på 16 år eller derover, der agerer som

  • leder, stab, JC, SC'er eller deltager på CISV-programmer/nationale aktiviteter
  • bestyrelsesmedlem i lokalforeninger, udvalg, Hovedbestyrelse eller Daglig Ledelse
  • medlem af taskforces mm. og som indgår i relationer med børn under 15 år.

Straffeattesten indhentes i udgangspunktet hvert femte år pr medlem i løbet af første kvartal for Daglig Ledelse, Hovedbestyrelsesmedlemmer, lokalforeningers bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer. For stabe, ledere og programdeltagere på 16+ indhentes attester i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen for programmet/rollen forud for hver ny aftale om deltagelse på et program/en aktivitet – dog maksimalt en gang om året.

Vi modtager og opbevarer attester i CISV Danmarks e-Boks, og vi sletter indhentede attester når "rollen” er uaktuel.

Deadlines

For alle programmer det pågældende år skal straffe- og børneattester i udgangspunktet være på plads senest to måneder inden programperiodens start. Dvs. 1. april for juni-august-perioden, 1. januar for marts-april-perioden og 1. oktober for december-januar-perioden. Hvis dette ikke er muligt, indhentes straffe- og børneattest snarest muligt, efter at behovet er kendt.

For alle, der indgår med fast funktion/rolle, indhentes attest ved tiltrædelse.

Tavshedserklæringer

CISV Danmark indhenter tavshedserklæringer fra aktive, frivillige medlemmer i organisationen (medlem af Daglig Ledelse, udvalg eller bestyrelse i lokalforeninger).

Tavshedserklæringerne opbevares i CISV Danmarks Sharepoint, til medlemmet træder ud af sin ”rolle”.

Den nationale sekretær (i samarbejde med det nationale Risk Manager-udvalg) er ansvarlige for at indhente tavshedserklæringer – herunder informere om retsgrundlag og Guide til forvaltning af tavshedspligt i CISV Danmark – og registrere erklæringerne i medlemsregisteret.

Tavshedserklæringer indhentes senest 1. juni i forlængelse af, at lokalforeningernes undersider på cisv.dk senest 1. april opdateres af national sekretær efter hver generalforsamling. Medlemmer af Daglig Ledelse udfylder tavshedserklæring på førstkommende møde efter nyvalg.

Sitemap
Close

Søgning