Den Danske Doris Allen Støtteforening

Den Danske Doris Allen Støtteforening

Den Danske Doris Allen Støtteforening er en forening, der fungerer uafhængigt af CISV Danmark.

Støtteforeningens formål er

  • at give børn og unge bosiddende i Danmark mulighed for at deltage i CISV's uddannelsesprogrammer
  • at samle midler ind til konsolidering af støtteforeningens formue og til uddeling af midler i henhold til støtteforeningens til enhver tid gældende betingelser
  • at give tilskud til børn og unge, som ikke har økonomisk mulighed for at betale det fulde beløb for en CISV-aktivitet.

Flg. ansøgere har særlig fortrinsret ved ansøgninger til støtteforeningen:

  • Børn af enlige forsørgere
  • Børn og unge med anden etnisk baggrund
  • Unge mellem 18 og 25 år under uddannelse.

Ansøgninger bliver behandlet løbende efter modtagelse.

Der kan kun søges tilskud til CISV's programmer/aktiviteter, ikke til administrative møder/workshops etc.

Vejledende kriterier for ansøgning
Som det fremgår af foreningens formål, er målgruppen børn og unge, der har behov for en økonomisk håndsrækning, der muliggør deres deltagelse i CISV's aktiviteter.

I vores vurdering af ansøgeres økonomiske situation lægges der vægt på følgende vejledende kriterier:

Formue- og indtægtskriterier
Ansøger: Børn under 18 år
Husstandens samlede likvide formue inkl. kursværdi af aktier og obligationer må ikke overstige 50.000 kr.
Husstandens samlede bruttoindkomst (indtægt før skat) må maksimalt udgøre 350.000 kr.
For enlige forsørgere udgør beløbet maksimalt 275.000 kr.
Indtægtsgrænsen øges med 10.000 kr. pr. yderligere hjemmeboende barn i husstanden.

Ansøger: hjemmeboende unge mellem 18-25 år
Beløbsgrænsen er den samme som ovenfor, dog tillagt den unges personfradrag (kr. 46.000 i 2018) – dvs. at den samlede husstandsindtægt maksimalt kan udgøre kr. 396.000, og for enlige forsørgere kr. 321.000.

Dokumentation
Kopi af husstandens seneste to årsopgørelser fra skattevæsenet skal vedlægges ansøgningen. Er ansøger hjemmeboende og i alderen 18-25 år, indgår ansøgeres indtægt i indtægtsgrundlaget, og ansøgers to seneste årsopgørelse skal derfor også vedlægges.

Bemærk venligst
Det er vigtigt at understrege, at de angivne formue- og indtægtskriterier alene er af vejledende karakter. Der kan være situationer, hvor der gives støtte, selvom indtægten er højere (fx ved arbejdsløshed eller alvorlig sygdom). Der kan også være situationer, hvor der gives afslag, selvom formue og indtægt er indenfor indtægtsgrænsen (fx i tilfælde af mange ansøgere det pågældende år).

Kontaktoplysninger

Fællesmail til bestyrelsen

dorisallen@dk.cisv.org

Kenneth Schou

Nationalt
Medlem af Risk Management-udvalget

Netværk
Formand for Den Danske Doris Allen Støtteforening

20 66 55 37
egelandschou@gmail.com

Lisbeth Skarving

Netværk
Kasserer i Den Danske Doris Allen Støtteforening
21 79 92 74
skarving@gmail.com

Karin Alsø

Netværk
Bestyrelsesmedlem i Den Danske Doris Allen Støtteforening
51 23 03 84
karin.alsoe@live.dk

Winnie Ramsing

Lokalt Amager LF
Lokal Risk Manager

Netværk
Medlem (suppleant) i Den Danske Doris Allen Støtteforening

22 53 33 00
winnie.ramsing@dk.cisv.org

Eva Høeg

Netværk
Bestyrelsesmedlem i Den Danske Doris Allen Støtteforening

27 59 09 95
riskmanager@dk.cisv.org

Olga Schultz

Netværk
Bestyrelsesmedlem (suppleant) i Den Danske Doris Allen Støtteforening

Sitemap
Close

Søgning