Daglig Ledelse

Daglig Ledelse (DL) er ansvarlig for den daglige drift af CISV Danmark, forberedelse af Hovedbestyrelsens arbejde og opfølgning i forhold til udvalg og lokalforeninger. DL leder organisationen mellem Hovedbestyrelsens møder.

DL kan kontaktes på daglig.ledelse@dk.cisv.org.

DL mødes ca. otte gange om året, og DL's mødereferater kan findes under Værktøjer > Officielle dokumenter > Referater > Referater – møder i Daglig Ledelse.

Se også forretningsorden for daglig ledelse.

National Sekretær betjener DL, fungerer som opsamler af viden og hjælper efter aftale med DL med, at alle henvendelser til DL bliver besvaret.

 • Formand
 • Næstformand – Næstformanden er formandens sparringspartner og øvrig arbejdskraft i CISV Danmarks daglige beslutninger og administrative drift
 • Landskasserer – Landskassereren er den organisationspolitisk ansvarlige for CISV Danmarks økonomi
 • National Repræsentant – Den Nationale Repræsentant er CISV Danmarks repræsentant ift. CISV Internationals afstemninger, møder og kommunikation
 • Nationale Junior Repræsentanter – De to nationale junior repræsentanter er CISV Danmarks ungdoms stemme i Daglig Ledelse. De er endvidere daglige ledere af Junior Branch, hvor de koordinerer frivillige kræfter, arrangerer events samt har international og lokal kontakt med mere
 • National Risk Manager
 • Nationalt Uddannelses Udvalg Repræsentant (NUDD-repræsentant).

Valgperioder
Formand, Næstformand og Landskasserer vælges for toårige perioder på Generalforsamlingen; Formand i lige og Næstformand samt Landskasserer i ulige år.

National Repræsentant vælges for treårige perioder på Generalforsamlingen. Nuværende valgperiode er 2020-2023.

Nationale Junior Repræsentanter vælges for toårige perioder, således at én er på valg hvert år. Valget finder sted på det Årlige Junior Branch Møde i november.
Valgperioden i Daglig Ledelse træder i kraft i umiddelbar forlængelse af dette.

Den nationale Risk Manager vælges i ulige år på HB-mødet i september i forbindelse med formandsvalg til udvalg.
Valgperioden i Daglig Ledelse træder i kraft i umiddelbar forlængelse af HB-mødet.

NUDD-repræsentanten udpeges af NUDD i september i lige år og repræsenterer NUDD i Daglig Ledelse i en toårig periode.

Der er direkte valg til alle poster i Daglig Ledelse.

Daglig ledelses opgaver og ansvar

Daglig ledelses opgaver og ansvar

Formanden

 • varetager alle driftsmæssige opgaver i samarbejde med National Sekretær i sager, hvor der i forvejen er et beslutningsgrundlag – herunder generelle henvender fra medlemmer / lokalforeninger og eksterne samarbejdspartnere, som fx DUF
 • planlægger afholdelse af DL-møder, herunder dato, dagsorden med tilhørende bilag og referat i tæt samarbejde med Næstformand og/eller National sekretær
 • planlægger afholdelse af HB-møder, herunder dato, sted, dagsorden med tilhørende bilag og referat i tæt samarbejde med Næstformand og/eller National sekretær
 • varetager dialog med HB mellem ordinære møder om generelle ikke udvalgsspecifikke emner m.v - herunder evt. beslutninger i HB mellem ordinære møder
 • er personaleansvarlig og har kontakten til medarbejdere / ansatte i CISV Danmark
 • samarbejder tæt med National Risk Manager o.a. relevante roller i forbindelse med sager, der kræver, at CISV Danmark tager stilling som organisation.
 • tegner foreningen CISV Danmark og er derfor generelt ansvarlig for at vedtægter og lign. bestemmelser efterleves og opdateres, hvis relevant, samt at foreningen lever op til sit formål, DUFs krav, lovgivning mv.

Næstformanden

 • overtager opgaver og ansvar for formanden ved dennes fravær og indgår i tæt samarbejde med formanden om dennes opgaver
 • fungerer som DL's kontaktperson til lokalforeninger og udvalg og har særligt fokus på støtte og udvikling af disse – herunder er i løbende dialog med udvalg m.h.p. at have kendskab til status i årshjulets opgaver og sikrer, at henvendelser til DL besvares, evt. efter forudgående at have ”rådført” sig i DL
 • planlægger en årlig udvalgsdag med mulighed for erfaringsudveksling på tværs af program- og nationale udvalg. Fra DL deltager formanden og næstformanden i udvalgsdagen.

Kassereren

 • udarbejder forslag til nationalt budget
 • udarbejder i samarbejde med bogholder regnskabet til revision
 • udarbejder forslag til retningslinjer vedrørende økonomiske anliggender – herunder fee-struktur
 • tilser, at udbetalinger sker i henhold til retningslinjer, herunder at arbejdsgange fra bogholder til medlemmer / lokalforeninger er i overensstemmelse med revisors krav om dokumentation
 • varetager overordnede opgaver i forhold til medlemsregistrering, og administration af medlemssystem og økonomi i samarbejde med medarbejdere / ansatte i CISV Danmarks sekretariat
 • besvarer alle henvendelser fra medlemmer om økonomiske anliggender
 • gør løbende status på budget ift. reelt forbrug, og orienterer HB om dette på HB-møderne.

National Repræsentant (NAR)

 • varetager alle internationale emner på det organisatoriske plan samt har kontakten til øvrige CISV-medlemslande
 • er delegationsleder ved Global Conference og sikrer, at medlemmerne bliver inddraget
 • holder sig selv og CISV Danmark ajour med alt relevant fra CISV International (Governing Board, Udvalg, IO, mv.), og sørger for formidling af relevante informationer og dokumenter til udvalg og lokalforeninger
 • deltager i BEAM og Global Conference
 • stemmer på vegne af CISV Danmark i CISV International's afstemninger
 • er kontaktperson og koordinator til ReCo og danske deltagere i forbindelse med RTF.

National Junior Repræsentant Senior / Junior (NJR's)

 • varetager opgaver i relation til juniorer nationalt og internationalt
 • støtter juniorer i alle dele af CISV Danmark
 • koordinatorer for JB Unit, samt for ÅJBM, ÅJBT, o.l.

Kontaktoplysninger

Rikke Juel Enemærke

Nationalt
Formand CISV Danmark

86 74 02 00 / 26 74 02 63
rikke.juel.enemaerke@dk.cisv.org / president@dk.cisv.org

Tanja Paredes-Alva

Nationalt
Næstformand CISV Danmark, formand for Step Up-udvalget

41 11 18 63‬
vicepresident@dk.cisv.org

Birgitte Guldbrandsen

Nationalt
National Repræsentent, formand for CFA-udvalget

Lokalt Hareskov-Værløse LF
Næstformand, børnebykontaktperson

26 13 76 02
nar@dk.cisv.org

Linda Holmberg

Nationalt
Landskasserer, medlem af Risk Management-udvalget

26 74 78 71
linda.holmberg@dk.cisv.org

Anne-Marie Guldbrandsen

Nationalt
National Risk Manager (NRM), formand for Risk Management-udvalget

26 13 76 01
risk-manager@dk.cisv.org

Lokalt Roskilde LF
P.t. Lokal Risk Manager i CISV Roskilde

Gustav Elmo Stuhr

Nationalt
National Junior Repræsentant – senior

28 68 38 10
njr@dk.cisv.org (sender til begge NJR's) eller gustav.stuhr@dk.cisv.org

Johan Christiansen

Nationalt
National Junior Repræsentant – junior, medlem af CFA-udvalget

Lokalt Storstøm LF
Juniorbestyrelsesmedlem, Børnebykontaktperson

28 11 68 86
johan.christiansen@dk.cisv.org

Årshjul

Se også siden CISV Danmarks årshjul.

Sitemap
Close

Søgning