Events

Generalforsamling i Den Danske Doris Allen Støtteforening

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Den Danske Doris Allen Støtteforening

Generalforsamlingen er Lørdag den 10. marts kl 13.00

(eller umiddelbart efter CISV’s generalforsamling)

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

1)      Valg af dirigent og stemmetæller

2)      Formandens beretning

3)      Regnskabsaflæggelse

4)      Behandling af indkomne forslag

5)      Fastsættelse af eventuelt kontingent

6)      Godkendelse af budget

7)      Valg af formand (på valg i 2018)

8)      Valg af kasserer (på valg i 2019)

9)      Valg af sekretær (på valg i 2019)  

10)   Valg af mindst to øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog således at den samlede bestyrelse udgør et ulige antal (på valg i 2018)

11)   Valg af to suppleanter (vælges hvert år)

12)   Valg af en eller flere interne revisorer samt en revisorsuppleant

13)   Eventuelt

Stk. 5.    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest én måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

 

 

Praktisk information

Type: Generalforsamling

Dato

Startdato: 10-03-2018
Slutdato: 10-03-2018

Sted

Sted: Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum